Notice of Non-Discrimination

DISCRIMINATION IS AGAINST THE LAW

Alaska Hand-Elbow-Shoulder complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.  Alaska Hand-Elbow-Shoulder does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Alaska Hand-Elbow-Shoulder provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats

Alaska Hand-Elbow-Shoulder provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact the scheduling staff at Alaska Hand-Elbow-Shoulder.

If you believe that Alaska Hand-Elbow-Shoulder has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

  • Alaska Hand-Elbow-Shoulder’s Civil Rights Compliance Officer: Katy Masterson
  • Mailing Address: 4015 Lake Otis Parkway Ste 201 Anchorage, AK 99508
  • Telephone number: 907-771-3500
  • Fax: 907-771-3550
  • Email: kmasterson@akhanddoc.com

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email.  If you need help filing a grievance, Alaska Hand-Elbow-Shoulder’s Civil Rights Compliance Officer is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

Tagalog (Tagalog – Filipino): Sumusunod ang Alaska Hand-Elbow-Shoulder sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-907-771-3500.

Español (Spanish): Alaska Hand-Elbow-Shoulder cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-907-771-3500.

한국어 (Korean): Alaska Hand-Elbow-Shoulder 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다.

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-907-771-3500 번으로 전화해 주십시오.

Hmoob (Hmong):  Alaska Hand-Elbow-Shoulder ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-907-771-3500.

Русский (Russian): Alaska Hand-Elbow-Shoulder соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-907-771-3500.

Gagana fa’a Sāmoa (Samoan):  Alaska Hand-Elbow-Shoulder e aiaia faatasi ma le Tulafono o Aia Tatau ale malo mo le Mamalu Lautele ma e le faailogalanu ona e ese le gagana, lanu, tagatanuu moni, tausaga, e iai faaletonu ole tino/mafaufau, poo se tama pe teine.

MO LOU SILAFIA: Afai e te tautala Gagana fa’a Sāmoa, o loo iai auaunaga fesoasoan, e fai fua e leai se totogi, mo oe, Telefoni mai: 1-907-771-3500.

繁體中文 (Chinese): Alaska Hand-Elbow-Shoulder 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-907-771-3500.

ພາສາລາວ (Laotian):  Alaska Hand-Elbow-Shoulder ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິພົນລະເມືອງຂອງຣັຖບານກາງທີ່ບັງ ຄັບໃຊ້ ແລະບໍ່ຈຳແນກໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານດ້ານເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກຳເນີດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ຫຼື ເພດ.

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-907-771-3500.

日本語 (Japanese): Alaska Hand-Elbow-Shoulder は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害または性別に基づく差別をいたしません。

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-907-771-3500 まで、お電話にてご連絡ください。

Ilokano (Ilocano):  Ti Alaska Hand-Elbow-Shoulder ket immannurot kadagiti maipakat a linteg para ti Fedral a sibil a karbengan ken saan a manggiddiat segun ti puli, kolor, nasyon a naggapan, edad, disabilidad, wenno sex.

PAKDAAR: Nu saritaem ti Ilocano, ti serbisyo para ti baddang ti lengguahe nga awanan bayadna, ket sidadaan para kenyam. Awagan ti 1-907-771-3500.

Tiếng Việt (Vietnamese): Alaska Hand-Elbow-Shoulder tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-907-771-3500.

Українська (Ukrainian):  Alaska Hand-Elbow-Shoulder дотримується чинних федеральних законів про цивільні права і не допускає дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, національного походження, віку, інвалідності чи статі.

УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером 1-907-771-3500.

ภาษาไทย (Thai):  Alaska Hand-Elbow-Shoulder ได้ปฏิบัติตามรัฐบัญญัติด้านสิทธิ์ที่เหมาะสม และไม่ได้แบ่งแยกทางชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือเพศ

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-907-771-3500.

Deutsch (German): Alaska Hand-Elbow-Shoulder erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-907-771-3500.

Polski (Polish):  Alaska Hand-Elbow-Shoulder postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-907-771-3500.